Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij N.Voorwinden Caravanstalling, hierna te noemen Voorwinden, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.

Definities

1. De stallingsovereenkomst tussen Voorwinden en een ieder die zijn/haarcaravan/vouwwagen/camper,hierna te noemen “caravan” bij Voorwinden stalt,hierna te noemen “huurder” komt tot stand door ondertekening van de stallingsovereenkomst van Voorwinden door huurder/ Het plaatsen van een reservering via de website van N. Voorwinden.

Duur van de overeenkomst:

2. De stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De stallingsovereenkomst wordt vervolgens stilzwijgend verlengd, steeds voor de overeengekomen stallingsperiode.
4. Het stallingsjaar vangt ziet op de periode van 1 september t/m 30 augustus, genoemd in de stallingsovereenkomst.
5. Zowel Voorwinden als huurder kunnen de stallingsovereenkomst per einddatum opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Bevoegdheden en verplichtingen Verhuurder:

6. Voorwinden stelt enkel binnen of buiten stallingsruimte aan huurder beschikbaar
7. Voorwinden is bevoegd de caravan te verplaatsen binnen de stalling, waarbij de soort stalling zonder overleg niet gewijzigd zal worden.
8. De caravan wordt door Voorwinden niet aan een ander dan de huurder meegegeven, tenzij de huurder Voorwinden daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

Bevoegdheden en verplichtingen huurder:

9. Het is huurder niet toegestaan zonder toezicht van Voorwinden de caravan in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte
10. De caravan/vouwwagen/camper dient te allen tijde mobiel te zijn en huurder verschaft aan Voorwinden een reservesleutel.
11. Huurder dient gasflessen en/of andere brandbare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit de caravan te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij overtreding van deze voorwaarde is de huurder aansprakelijk voor de schade.
12. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan een derde, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook in gebruik te geven.
13. Huurder is verplicht om de caravan voldoende verzekerd te hebben en te houden. De huurder dient de caravan in ieder geval WA en Casco te verzekeren. Op eerste verzoek van Voorwinden dient huurder een kopie van het polisblad aan Voorwinden te verschaffen.

Ophalen van de caravan

14. Ophalen van de caravan kan alleen volgens afspraak. Een afspraak maken voor het ophalen van de caravan dient minimaal 2 dagen vooraf plaats te vinden
15. Bij het ophalen van de caravan door huurder of een derde dienen deze zich te legitimeren en dient het kentekenbewijs overgelegd te worden.

Aansprakelijkheid:

16. Stalling van de caravan alsmede het betreden van enige aan Voorwinden toebehorende plaats geschiedt geheel voor eigen risico van huurder.
17. Voorwinden is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Voorwinden of personen in dienst van Voorwinden, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Alsdan zal de schadevergoeding echter nimmer hoger kunnen zijn dan de hoogte van de door Voorwinden afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
18. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn voor een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Voorwinden schriftelijk te zijn ingediend.
19. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, welke soort dan ook, die ontstaat door een tekortkoming of nalatigheid van hemzelf en derden die hem vergezellen danwel namens hem handelen. Van een tekortkoming en/of nalatigheid is in ieder geval, maar niet alleen, sprake indien huurder en/of een derde zoals in dit lid bedoeld,in strijd heeft/hebben gehandeld met enige bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden.
20. Huurder vrijwaart Voorwinden voor iedere aansprakelijkheid van een derde, die direct of indirect schade heeft geleden als gevolg van een tekortkoming en/of nalatigheid van huurder.

Betalingen

21. Betaling door huurder dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
22. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Huurder verkeert dan ook na het verstrijken van de termijn van rechtswege in verzuim. Voorwinden heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht om voor het gehele verschuldigde bedrag wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
23. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Voorwinden op de huurder worden verhaald.
24. Voorwinden heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
25. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.

Prijzen

26. Voorwinden behoudt zich het recht voor de stallingskosten jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Indien gedurende het stallingsjaar onvoorziene kosten, premies en/of belastingen aan Voorwinden opgelegd worden, behoudt Voorwinden zich het recht voor deze kosten gedurende het stallingsjaar aan huurder door te belasten

Geschillen
27. Voorwinden is gerechtigd de stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, in ieder geval doch niet uitsluitend, indien huurder zich niet houdt aan een of meerdere bepaling(en) uit de stallingsovereenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

Vervaltermijn
28. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderings rechten en andere bevoegdheden van huurder uit welken hoofde ook jegens Voorwinden in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Voorwinden kan aanwenden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

29. Op alle overeenkomsten tussen huurder en Voorwinden is Nederlands recht van toepassing.Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.